Tahadath

Sahlah Davids
Tahadath, 2021
Mixed Media
100 x 90 x 45 cm